Privacy policy

Oude Keizer makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Oude Keizer makelaardij houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Oude Keizer makelaardij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hierover heeft, neem dan gerust contact met ons op.

 • Privacy statement
  Oude Keizer makelaardij respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Oude Keizer makelaardij committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Door middel van dit privacy statement willen wij duidelijkheid scheppen in hetgeen wij met uw persoonsgegevens doen.
 • Persoonsgegevens
  Onder persoonsgegevens worden verstaan “gegevens die herleidbaar zijn tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben, bekend is c.q. dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn o.a. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan Oude Keizer makelaardij verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. De informatie die Oude Keizer makelaardij op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen.
 • Wet Bescherming Persoonsgegevens
  Bij de aanvraag van een taxatie worden persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en eventuele andere gegevens (eigendomsbewijs, verbouwingsspecificatie, e.d.) van u gevraagd en vastgelegd. Wij gebruiken deze gegevens om taxaties uit te kunnen voeren en om contact met u te onderhouden. Oude Keizer makelaardij zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve aan de intermediairs die met uw toestemming bij uw opdracht zijn ingeschakeld.
 • Hyperlinks
  De website van Oude Keizer makelaardij bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar Oude Keizer makelaardij kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacyaspecten van deze websites. Deze Privacy policy heeft slechts betrekking op de website van Oude Keizer makelaardij.
 • Beveiliging en bewaartermijn
  Oude Keizer makelaardij zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd, zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 • Inzage, correctie en verwijdering
  Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u aan ons richten onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een inzage- of correctieverzoek verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering, zal Oude Keizer makelaardij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.